umhverfi (U)

Losun gróðurhúsalofttegunda í rekstri samstæðu Haga eru skilgreind út frá Operational Control aðferðafræðinni og skiptist hún í umfang 1, 2 og 3. Innan rekstrarmarka Haga (e. Operational Boundaries) er losun í umfangi 1 vegna beinnar orkunotkunar, þ.e. bifreiða í eigu og rekstri Haga og dótturfélaga og í umfangi 2 fyrir óbeina orkunotkun (raforku- og vatnsnotkun) á skrifstofu móðurfélagsins og á skrifstofum, í verslunum og vöruhúsum dótturfélaga. Óbein losun í umfangi 3 er vegna flugferða starfsmanna vegna vinnu, úrgangsmyndunar starfsstöðva og dreifingar á eldsneyti fyrir dælustöðvar Olís.

Heildar kolefnisspor samstæðu Haga vegna ársins 2019 er 4.481,7 tonn CO2. Hagar kolefnisjafna nú í fyrsta sinn rekstur samstæðunnar, samtals 4.130 tonn CO2, með gróðursetningu 41.300 trjáa í samstarfi við Kolvið og Landgræðsluna.  Mótvægisaðgerðir með skógrækt eru unnar í samstarfi við Kolvið og hafa allar rekstrareiningar samstæðunnar, að Olís undanskyldu, samið við Kolvið um bindingu jarðvegs og auðgun gróðurvistkerfa með skógrækt. Mótvægisaðgerðir Olís eru unnar í samstarfi við Landgræðsluna og hófst það samstarf fyrst árið 1992. Þær mótvægisaðgerðir miða að því að stöðva jarðvegsrof og endurheimta röskuð vistkerfi, svo sem náttúruskóga, framræst votlendi o.fl.

 E1 - Gróðurhúsalofttegundir Einingar 2019
 Umfang 1 tCO2í 916,7
 Umfang 2 (landsnetið) tCO2í569,0
 Umfang 2 (með markaðsaðgerðum) tCO2í569,0
 Umfang 3 tCO2í 2.995,9
 Kolefnisspor án mótvægisaðgerða tCO2í 4.481,7
  - Samtals mótvægisaðgerðir tCO2í4.130,0
 Kolefnisspor með mótvægisaðgerðum tCO2í 351,7

Losunarkræfni sýnir heildarlosun gróðurhúsalofttegunda miðað við helstu úttaksstærðir rekstursins. Þannig er losun hér sett í samhengi við veltu, eigið fé, fjölda stöðugilda og fjölda fermetra sem notaðir eru í rekstrinum, þ.e. hagkvæmni auðlindanýtingar innan samstæðunnar er sett í samhengi við efnahagslega verðmætasköpun. 

 E2 - Losunarkræfni Einingar 2019
 Losunarkræfni orku kgCO2í/MWst 65,9
 Losunarkræfni starfsmanna tCO2í/stöðugildi 2,9
 Losunarkræfni veltu kgCO2í/m. ISK 38,5
 Losunarkræfni eiginfjár tCO2í/m. ISK 0,2
 Losunarkræfni á hvern fermetra kgCO2í/m2 37,0

Hér má sjá heildar orkunotkun samstæðu Haga en um er að ræða orku frá jarðefnaeldsneyti, rafmagni og heitu vatni.

Á undanförnum árum hefur mikil áhersla verið lögð á umhverfisvænni kælimiðla og orkusparandi perur (LED) í rekstri verslana og vöruhúsa Haga. Allar nýjar og endurnýjaðar matvöruverslanir byggja á grænum grunni og nota nú íslenskan umhverfisvænan kælimiðil í stað freons áður. Kerfið er talið fremst á sviði umhverfisvænna kælikerfa og er auk þess sjálfbært og öruggt. Vélbúnaður kerfisins nýtir orkuna betur og allir kælar og frystar eru lokaðir, sem tryggir jafnara hitastig og þar af leiðandi betri gæði frystivara. Ný LED lýsing, ásamt lokum á kæla og frysta, sparar verslunum allt að 30% af rafmagni. Þá er lokun á kælum og frystum mikilvæg í baráttunni við matarsóun þar sem betri kæling tryggir betri gæði á matvörum.

 E3 - Orkunotkun Einingar 2019
 Orkunotkun í heild kWst 68.051.696
  - Þar af orka frá jarðefnaeldsneyti kWst 3.580.671
  - Þar af orka frá rafmagni kWst 32.065.454
  - Þar af orka frá heitu vatni kWst 32.405.571
 Bein orkunotkun kWst 3.580.671
 Óbein orkunotkun kWst 64.471.025

Orkukræfni sýnir heildar orkunotkun miðað við helstu úttaksstærðir rekstursins. Þannig er orkunotkun hér sett í samhengi við veltu, fjölda stöðugilda og fjölda fermetra sem notaðir eru í rekstrinum, þ.e. orkunotkunin er sett í samhengi við auðlindanotkun samstæðunnar miðað við raunlæg áhrif.

 E4 - Orkukræfni Einingar 2019
 Orkukræfni starfsmanna kWst/stöðugildi 44.712,0
 Orkukræfni veltu kWst/m. ISK 584,9
 Orkukræfni á fermetra Kwst/m2 561,5

Samsetning orku sýnir hlutfall notaðrar orku samstæðunnar sem hægt er að endurnýja á skömmum tíma í hringrás vistkerfisins. Endurnýjanleg orka er 94,7% og 5,3% er jarðefnaeldsneyti, þ.e. bensín eða dísilolía fyrir bifreiðar í eigu eða rekstri félagsins.

 E5 - Samsetning orku Einingar 2019
 Jarðefnaeldsneyti % 5,3
 Endurnýjanleg orka % 94,7

Hér má sjá heildarmagn vatnsnotkunar hjá samstæðu Haga.

 E6 - Vatnsnotkun Einingar 2019
 Samtals vatnsnotkun m3 898.909
  - Kalt vatn m3 340.193
  - Heitt vatn m3 558.717

Hagar og dótturfélög þess hafa um árabil lagt mikla áherslu á umhverfismál í allri sinni starfsemi. Félagið leggur áherslu á að þekkja þau neikvæðu áhrif sem starfsemi þess hefur á umhverfið og leitast við að draga úr þeim eftir fremsta megni. Formleg umhverfisstefna var staðfest af stjórn Haga í apríl 2020 og nær því ekki til þeirrar úttektar sem hér er framkvæmd vegna ársins 2019. Þess ber þó að geta að ein af fimm meginstoðum í stefnu Haga um samfélagslega ábyrgð, sem upphaflega var samþykkt árið 2017, snýr að mikilvægi umhverfismála.

Umhverfisstefnan, sem samþykkt var í apríl sl., nær til allrar starfsemi Haga og dótturfélaga auk starfsfólks samstæðunnar. Meginmarkmiðið er að félagið leggi sitt af mörkum í þágu sjálfbærrar þróunar og samfélagslegrar ábyrgðar og styðji við mikilvægi þess að starfsfólk sé meðvitað um aðgerðir félagsins í þágu umhverfisins. Hagar vilja nýta auðlindir landsins á sjálfbæran hátt í þágu atvinnulífsins, landsmanna og komandi kynslóða til efnahagslegs og félagslegs ábata og jafnframt stuðla að sjálfbærni auðlinda eins og kostur er.

Sem hluti af þeirri umhverfisstefnu sem hér um ræðir var vatns-, orku- og endurvinnslustefna einnig samþykkt þar sem sérstaklega er hugað að aðgerðum hvað varðar vatn, orku og endurvinnslu í allri starfsemi Haga, hvort sem er á skrifstofum, í verslunum, á starfsstöðvum og í framkvæmdum á vegum félagsins.

Hagar notast ekki við viðurkennt orkustjórnunarkerfi, líkt og ISO 50001. Allar rekstrareiningar í samstæðunni notast hins vegar við umhverfisstjórnunarkerfi frá Klöppum Grænum lausnum hf.

 E7 - Umhverfisstarfsemi Einingar 2019
 Fylgir fyrirtækið formlegri umhverfisstefnu? já/neinei
 Fylgir fyrirtækið sérstökum úrgangs-, vatns-, orku- og/eða endurvinnslustefnum? já/neinei
 Notar fyrirtækið þitt viðurkennt orkustjórnunarkerfi? já/neinei

Þótt loftslagstengd áhætta sé ekki hluti af formlegri dagskrá á stjórnarfundum Haga, og ekki sé starfandi nefnd á vegum stjórnar sem helguð er málaflokknum, eru loftslagstengd málefni reglulegt umræðuefni á stjórnarfundum félagsins. 

 E8 - Loftslagsyfirsýn / stjórn Einingar 2019
 Hefur stjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? já/neinei

Þótt loftslagstengd áhætta sé ekki hluti af formlegri dagskrá á fundum yfirstjórnar Haga, eru loftslagstengd málefni reglulegt umræðuefni á fundum hjá félaginu. Í janúar 2020 var sett á laggirnar Umhverfisráð Haga sem í er a.m.k. einn aðili frá hverri rekstrareiningu og er viðkomandi ábyrgur fyrir innleiðingu umhverfisstefnu samstæðunnar innan síns fyrirtækis. Hlutverk umhverfisráðsins er að stuðla að fræðslu fyrir starfsfólk með það að markmiði að efla umhverfisvitund innan starfseininga. Einnig að samræma aðgerðir innan rekstrareininga eins og kostur er. Umhverfisráðinu er einnig ætlað að gera aðgerðaáætlun hvað varðar umhverfismál og gildir áætlunin til tveggja ára í senn. Í þeirri áætlun skal m.a. útlista leiðir að markmiðum og þær aðgerðir sem fara þarf í til að ná settum markmiðum.

 E9 - Loftslagsyfirsýn / stjórnendur Einingar 2019
 Hefur framkvæmdastjórn yfirumsjón með og/eða stýrir loftslagstengdri áhættu? já/nei nei

Á árinu 2019 var 223,2 milljónum króna varið í fjárfestingu í loftslagstengdum innviðum. Helst er um að ræða endurnýjun á tækni- og tækjabúnaði þar sem leitast er við að nota umhverfisvænni og orkusparandi lausnir, t.d. með LED lýsingu í verslunum, kælimiðlum hefur verið skipt úr freoni í íslenskt og vistvænt koldíoxíð og kælum lokað með gleri þar sem kostur er. Þá var einnig fjárfest í hraðhleðslustöðvum.

 E10 - Loftslagsyfirsýn / stjórnendur Einingar 2019
 Árleg heildarfjárfesting í loftslagstengdum innviðum, seiglu og vöruþróun ISK 223.181.051

Í fjölmörg ár hefur mikil áhersla verið lögð á flokkun úrgangs hjá rekstrareiningum Haga en tilgangur flokkunar er fyrst og fremst að minnka það magn sem fer til endanlegrar urðunar þar sem nákvæmni í flokkun er forsenda endurnýtingar og endurvinnslu. Markviss vinna undanfarinna ára hefur skilað nákvæmari flokkun sem skilar sér síðan í minni kostnaði, þar sem verslanir og vöruhús fá greitt fyrir bylgjupappann, auk þess sem lægri sorpgjöld eru greidd af flokkuðu rusli.

Til marks um árangurinn hlaut Bónus nú í apríl sl. umhverfisverðlaun Terra fyrir markvissan árangur og ábyrga stefnu í flokkun og endurvinnslu en verðlaunin voru nú veitt í fyrsta sinn. Bónus hefur um árabil dregið úr matarsóun og flokkað lífrænan úrgang jafnt og þétt. Í tilefni þessa buðu Bónus og Terra viðskiptavinum upp á ókeypis moltu til að nota í garðverkin og græða þannig náttúruna eftir erfiðan vetur. Um 20 tonn af moltu fóru til viðskiptavina Bónus og var moltan unnin upp úr lífrænum úrgangi verslunarinnar. Framtakið er gott dæmi um endurvinnslu og hringrásarhagkerfi þar sem markmiðið er alltaf að koma efnislegum gæðum aftur til skila út í umhverfið.

Árið 2018 voru matvörukeðjur samstæðunnar leiðandi í minnkun plasts þegar sölu á burðarpokum úr plasti var alfarið hætt. Í staðinn eru nú seldir umhverfisvænni og lífniðurbrjótanlegir burðarpokar og hafa sparast meira en 200 tonn af plasti ár hvert með tilkomu nýju pokanna. Í fjöldamörg ár hafa Bónus og Hagkaup hvatt viðskiptavini til að nota fjölnota burðarpoka í verslunarferðum sínum og hafa slíkir pokar notið mikilla vinsælda. Til að mynda er áætlað að Bónus og Hagkaup hafi samanlagt selt eða gefið yfir 400 þúsund slíka poka í gegnum árin. Þá selja sérvöruverslanir Haga, t.a.m. Zara og Útilíf eingöngu bréfburðarpoka í sínum verslunum.

Bylting hefur orðið í minni plastnotkun í vinnslu og pökkun fyrirtækja félagsins á kjöti, ávöxtum og grænmeti. Þar má nefna að nýr vélakostur og nýjar umbúðir hafa gert það að verkum að plastumbúðir fyrir hverja einingu af nautahakki hafa farið úr 21 grammi niður í 3 grömm. Að sama skapi er auðvelt að flokka umbúðirnar þar sem pappaspjaldið er endurvinnanlegt og má því setja í pappírstunnuna. Plastfilman má sömuleiðis fara með öðru plasti til endurvinnslu og eru því umbúðirnar 100% endurvinnanlegar. Með þessum aðgerðum hefur líftími og geymsluþol vörunnar einnig aukist til muna sem minnkar töluvert líkur á matarsóun. Bónus var fyrst matvöruverslana hér á landi til að bjóða upp á einnota vörur úr lífniðurbrjótanlegum og umhverfisvænni efnum en áður, líkt og diska, drykkjarmál, eyrnapinna úr pappa og sogrör úr járni ásamt fleiri áhöldum.

 Meðhöndlun úrgangs Einingar 2019
 Samtals úrgangur kg 5.763.167
  - Þar af flokkaður úrgangur kg 3.579.695
  - Þar af óflokkaður úrgangur kg 2.183.472
 Endurunnið / endurheimt kg 3.195.278
 Urðun / förgun kg 2.567.889
 Hlutfall flokkaðs úrgangs % 62,1
 Hlutfall endurunnins úrgangs % 55,4

Úrgangskræfni sýnir heildar úrgang pr. kg miðað við helstu úttaksstærðir rekstursins. Þannig er úrgangur hér settur í samhengi við veltu og fjölda stöðugilda.

 Úrgangskræfni Einingar 2019
 Úrgangskræfni starfsmanna kg/stöðugildi 3.786,6
 Úrgangskræfni veltu kg/m. ISK 49,5

Hér að neðan má sjá losun vegna viðskiptaferða starfsmanna samstæðunnar með flugi.

 Viðskiptaferðir Einingar 2019
 Losun vegna viðskiptaferða tCO2í 23,2
  - Flug tCO2í 23,2


 Ferðir starfsmanna til og frá vinnu Einingar 2019
 Losun vegna ferða starfsmanna til og frá vinnu tCO2í -
 Endurgreiðir fyrirtækið vistvænan ferðamáta starfsmanna? já/nei nei

Heildarlosun vegna flutninga á vöru og þjónustu hér að neðan er vegna dreifingar á eldsneyti fyrir Olís sem Olíudreifing ehf. sinnir en Olís á 40% hlut í félaginu. Almennt er önnur dreifing á vörum fyrir samstæðuna, sér í lagi á matvörum, í höndum Aðfanga og Banana og því hluti af umfangi 1, sem skýrir ástæðu þess að flutningur í umfangi 3 er ekki meiri en raun ber vitni.

Flutningur á vörum og þjónustu  Einingar 2019
 Heildarlosun vegna flutninga á vöru og þjónustu tCO2í 1.664
  - Losun vegna flutninga á eldsneyti tCO2í 1.664

Hér að neðan má sjá notkun helstu orkjugjafa bifreiða félagsins.

 Helstu orkugjafar bifreiða Einingar 2019
 Samtals eldsneytisnotkun í lítrum lítrar 361.549
  - Bensín lítrar 74.104
  - Dísilolía lítrar 287.445
 Samtals eldsneytisnotkun í kg kg 299.686
  - Bensín kg 55.578
  - Dísilolía kg 244.108

Heildar kolefnisspor samstæðu Haga vegna ársins 2019 er 4.481,7 tonn CO2. Hagar kolefnisjafna nú í fyrsta sinn rekstur samstæðunnar, samtals 4.130 tonn CO2, með gróðursetningu 41.300 trjáa í samstarfi við Kolvið og Landgræðsluna. Mótvægisaðgerðir með skógrækt eru unnar í samstarfi við Kolvið og hafa allar rekstrareiningar samstæðunnar, að Olís undanskyldu, samið við Kolvið um bindingu jarðvegs og auðgun gróðurvistkerfa með skógrækt. Mótvægisaðgerðir Olís eru unnar í samstarfi við Landgræðsluna og hófst það samstarf fyrst árið 1992. Þær mótvægisaðgerðir miða að því að stöðva jarðvegsrof og endurheimta röskuð vistkerfi, svo sem náttúruskóga, framræst votlendi o.fl.

 Mótvægisaðgerðir Einingar 2019
 Samtals mótvægisaðgerðir tCO2í 4.130
  - Mótvægisaðgerðir með skógrækt tCO2í 1.755
  - Mótvægisaðgerðir með endurheimt votlendis tCO2í 244
  - Aðrar mótvægisaðgerðir tCO2í 2.131

Hér má sjá allar þær starfsstöðvar, bifreiðar og eignir í samstæðu Haga sem eru hluti af umhverfisuppgjöri þessu.

 Eignastýring Einingar 2019
 Fjöldi bygginga fjöldi 153
  - Skrifstofurými fjöldi 8
  - Framleiðslurými fjöldi 2
 Þjónustustöðvar Olís fjöldi 28
 ÓB stöðvar fjöldi 42
 Verslanir fjöldi 46
 Útibú fjöldi 16
 Metanstöðvar fjöldi 3
 Rafhleðslustöðvar fjöldi 2
 Vöruhúsnæði fjöldi 6
 Fjöldi ökutækja fjöldi 201
  - Bensín / dísel fjöldi 180
  - Rafknúin ökutæki fjöldi 18
  - Aðrir eldsneytisgjafar fjöldi 3

Kolefnisgjöld eru greidd í ríkissjóð af fljótandi jarðefnaeldsneyti. Á árinu 2019 greiddi samstæða Haga samtals kr. 3.663.774 í kolefnisgjald til ríkissjóðs vegna beinnar eldsneytisnotkunar.

 Kolefnisgjöld Einingar 2019
 Kolefnisgjald, gas- og dísilolía ISK/lítra 10,4
 Kolefnisgjald, bensín ISK/lítra 9,1
 Kolefnisgjald, eldsneyti ISK/kg 12,8
 Kolefnisgjald, hráolía o.s.frv. ISK/kg 11,4
 Samtals kolefnisgjald (ESR) ISK 3.663.774,4
 Samtals kolefnisgjald (ETS) ISK -