Samfélagsuppgjör

Stjórnarhættir (S)

Stjórnarhættir Haga hf. eru markaðir af lögum nr. 2/1995 um hlutafélög, samþykktum félagsins og starfsreglum stjórnar. Í samþykktum er kveðið á um tilgang félagsins í kafla 1, hlutafé í kafla 2, hluthafafundi í kafla 3, um stjórn og forstjóra í kafla 4 og 5 og um reikningshald og endurskoðun í kafla 6. Gildandi starfsreglur, sem voru samþykktar af stjórn þann 10. maí 2021, eru settar skv. 5. mgr. 70. gr. laga um hlutafélög og eru samþykktum félagsins til fyllingar, samanber grein 4.20 í samþykktum. Gildandi siðareglur, sem taka til allra starfsmanna Haga hf. og dótturfélaga þess, hafa einnig áhrif á stjórnarhætti félagsins, en þær voru samþykktar af stjórn Haga hf. þann 15. apríl 2021. Gildandi starfskjarastefna Haga hf. var staðfest á aðalfundi félagsins þann 9. júní 2020 og nær hún til allra helstu þátta í starfs- og launakjörum stjórnarmanna félagsins, forstjóra og annarra æðstu stjórnenda samstæðunnar. Endurskoðuð starfskjarastefna verður lögð fyrir næsta aðalfund félagsins þann 3. júní 2021.

Stjórn Haga er skipuð fimm einstaklingum en samkvæmt samþykktum félagsins skal við stjórnarkjör tryggja að hlutfall hvors kyns sé ekki lægra en 40%. Á árinu 2020 voru konur 60% stjórnarmeðlima. Þá eru starfandi þrjár nefndir hjá félaginu, endurskoðunarnefnd, starfskjaranefnd og tilnefningarnefnd. Á árinu 2020 voru formenn endurskoðunarnefndar og starfskjaranefndar kvenkyns.

 G1 - Kynjahlutfall í stjórn  Einingar  2019 2020
 Hlutfall kvenkyns stjórnarmeðlima (samanborið við karla)  % 40 60
 Hlutfall kvenkyns nefndarformanna (samanborið við karla)  % 100 67

 

 G2 - Óhæði stjórnar   Einingar  2019 2020
 Hefur fyrirtækið lagt bann við að forstjóri gegni starfi stjórnarformanns?  já/nei  nei nei
 Hlutfall óháðra stjórnarmanna  %  100 100

 

 G3 - Kaupaukar  Einingar  2019 2020
 Hljóta stjórnendur formlegan hvata til að ná árangri á sviði sjálfbærni?  já/nei nei  nei

 

 G4 - Kjarasamningar  Einingar  2019 2020
 Hlutfall starfsmanna sem falla undir almenna kjarasamninga  %  94,0 93,4

 

 G5 - Siðareglur birgja  Einingar  2019 2020
 Ber seljendum fyrirtækisins og birgjum þess að fylgja siðareglum?  já/nei  nei nei
 Ef já, hversu hátt hlutfall birgja hefur formlega staðfest að þeir fylgi siðareglum?  %  - -

Stjórn Haga hefur sett félaginu og dótturfélögum siðareglur, sem upphaflega voru samþykktar í stjórn félagsins í apríl 2011. Reglurnar hafa síðan þá verið endurskoðaðar árlega, nú síðast í apríl 2021. 

 G6 - Siðferði og aðgerðir gegn spillingu  Einingar  2019 2020
 Framfylgir fyrirtækið siðareglum og/eða stefnu gegn spillingu og mútum?  já/nei  já já
 Ef já, hvaða hlutfall starfsmanna hefur formlega staðfest að það fylgi stefnunni?  %  0,0 0,0

Vinna við innleiðingu á lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 hófst hjá samstæðunni á haustmánuðum 2017. Formleg persónuverndarstefna samstæðunnar var samþykkt af stjórn Haga í apríl 2020 en tilgangur persónuverndarstefnunnar er m.a. að upplýsa hvernig söfnun, geymslu og vinnslu persónuupplýsinga er háttað. 

 G7 - Persónuvernd  Einingar  2019 2020
 Framfylgir fyrirtækið persónuverndarstefnu?  já/nei nei já
 Hefur fyrirtækið hafist handa við að framfylgja lögum um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga?  já/nei  já já

Nú er í annað sinn birt samfélagsuppgjör samstæðu Haga, skv. UFS leiðbeiningum Nasdaq. Samfélagsuppgjörið er hluti af ársskýrslu þessari, auk þess sem samfélagsskýrsla er birt á vef félagsins.

G8 - Sjálfbærniskýrsla  Einingar  2019 2020
 Birtir fyrirtækið sjálfbærniskýrslu?  já/nei  já já
 Inniheldur skýrslugjöf fyrirtækisins til stjórnvalda gögn um sjálfbærni?  já/nei  já já

Við endurskoðun stefnu Haga um samfélagslega ábyrgð í apríl 2021 völdu Hagar sex af 17 heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna sem leiðarljós í framkvæmdaráætlun sem styðja skal við stefnu félagsins um samfélagslega ábyrgð. Heimsmarkmiðin styðja stefnustoðir félagsins og er ætlað að virkja stjórnendur til innleiðingar á stefnu og framkvæmda á verkefnum. 

 G9 - Starfsvenjur við upplýsingagjöf  Einingar  2019 2020
 Veitir fyrirtækið upplýsingar um sjálfbærni til viðurkenndra aðila með skipulögðum hætti?  já/nei  já
 Leggur fyrirtækið áherslu á tiltekin heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun (UN SDGs)?  já/nei  nei nei
 Setur fyrirtæki þitt markmið og gefur skýrslu um framvindu heimsmarkmiða SÞ?  já/nei  nei nei

 

 G10 - Endurskoðun / vottun þriðja aðila  Einingar  2019 2020
 Er upplýsingagjöf um sjálfbærni tryggð eða staðfest af þriðja aðila?  já/nei  nei nei