Um Haga

Hagar í tölum

Ársreikningur Haga hf. fyrir rekstrarárið 2020/21, þ.e. tímabilið 1. mars 2020 til 28. febrúar 2021, var samþykktur af stjórn félagsins og birtur þann 10. maí 2021.

Rekstrarafkoma ársins 2020/21

Vörusala ársins nam 119.582 millj. kr., samanborið við 116.357 millj. kr. árið áður. Söluaukning milli ára nam 2,8%. Söluaukning verslana og vöruhúsa nam 13,4% en samdráttur var í sölu Olís um 17,5%.

Framlegð félagsins var 26.515 millj. kr., samanborið við 25.806 millj. kr. árið áður eða 22,2% framlegðarhlutfall á báðum tímabilum.

Launakostnaður hækkaði um 6,0% milli ára sem skýrist m.a. af áhrifum lotunar á samnings­bundnum starfslokakostnaði og auknum launa­kostnaði vegna COVID-19. Annar rekstrarkostnaður var nær óbreyttur milli ára, þrátt fyrir aukinn rekstrarkostnað vegna COVID-19. Kostnaðar­hlutfallið í heild hækkar milli ára úr 15,0% í 15,2%.

Afkoma fyrir fjármagnsliði, afskriftir og skatta (EBITDA) nam 8.805 millj. kr., samanborið við 8.890 millj. kr. árið áður. EBITDA-hlutfall var 7,4%, samanborið við 7,6% árið áður. EBITDA verslana og vöruhúsa hækkar um 8,4% milli ára en EBITDA Olís lækkar um 34,2%.

Afskriftir hækka um 8,4% milli ára sem skýrist aðallega af endurnýjun verslana og miklum fjárfestingum undanfarin misseri.

Fjármagnskostnaður hækkar um 226 millj. kr. milli ára, m.a. vegna gengistaps á rekstrarárinu.

Heildarhagnaður ársins nam 2.519 millj. kr., sem jafngildir 2,1% af veltu en hagnaður eftir skatta á fyrra ári var 3.054 millj. kr. eða 2,6% af veltu. Hagnaður lækkar um 17,5% milli ára.

  2020/21
01.03-28.02 
2019/20
01.03-29.02
Breyting
í millj. kr.
Breyting
í %
Vörusala 119.582  116.357  3.225  2,8% 
Kostnaðarverð seldra vara (93.067)  (90.551)  (2.516)  2,8% 
Framlegð 26.515  25.806  709  2,7% 
Framlegð í % 22,2%  22,2%  0,0% 
Aðrar rekstrartekjur 409  484  (75)  -15,5% 
Laun og launatengd gjöld (12.812)  (12.087)  (725)  6,0% 
Launahlutfall 10,7%  10,4%  0,3% 
Annar rekstrarkostnaður (5.307)  (5.313)  -0,1% 
Kostnaðarhlutfall 4,4%  4,6%  -0,2% 
EBITDA 8.805  8.890  (85)  -1,0% 
EBITDA % 7,4%  7,6%  -0,2% 
Afskriftir (4.258)  (3.927)  (331)  8,4% 
EBIT 4.547  4.963  (416)  -8,4% 
Hrein fjármagnsgjöld (1.553)  (1.327)  (226)  17,0% 
Áhrif hlutdeildarfélaga 125  139  (14)  -10,1% 
Hagnaður fyrir tekjuskatt 3.119  3.775  (656)  -17,4% 
Tekjuskattur (600)  (721)  121  -16,8% 
Heildarhagnaður 2.519  3.054  (535)  -17,5% 


Sala og EBITDA (í millj. kr.)

Sala ebitda 2021

 

Efnahagsreikningur og sjóðstreymi ársins

Heildareignir samstæðunnar í lok ársins námu 61.648 millj. kr. og lækkuðu um 1.060 millj. kr. frá árslokum 2019/20.

Fastafjármunir voru 47.816 millj. kr. og hækkuðu um 262 millj. kr. frá árslokum. Fjárfesting í fasteignum nam 1.870 millj. kr. á tímabilinu og fjárfesting í áhöldum og innréttingum nam 2.040 millj. kr.

Veltufjármunir voru 13.832 millj. kr. og lækkuðu um 1.322 millj. kr. frá árslokum.

Birgðir í lok árs voru 8.791 millj. kr. og veltuhraði birgða 10,8. Birgðir hækkuðu um 411 millj. kr. á rekstrarárinu. Veltuhraði birgða á fyrra ári var 11,2.

Viðskiptakröfur hækkuðu um 530 millj. kr. á rekstrarárinu og er innheimtutími krafna nú 10,3 dagar samanborið við 13,6 daga á sama tímabili á fyrra ári.

Veltufjárhlutfall er 0,77 og lausafjárhlutfall 0,28 í lok ársins. Aðgangur að skammtímafjármögnun í formi lánalína að upphæð 6,2 ma. kr. hjá viðskiptabanka er tryggður.

  28.2.2021  29.2.2020  Breyting í
millj. kr.
Breyting
í % 
 Eignir
Fastafjármunir 47.816  47.554  262 0,6% 
Veltufjármunir 13.832  15.154  (1.322) -8,7% 
Eignir samtals 61.648  62.708  (1.060) -1,7% 
        
Eigið fé og skuldir 
Hlutafé 1.154  1.189  (35) -2,9% 
Annað eigið fé 24.035  23.397  638 2,7% 
Samtals 25.189  24.586  603 2,5% 
Hlutdeild minnihluta (2)  (3) -300,0% 
Eigið fé samtals 25.187  24.587  600 2,4% 
        
Langtímaskuldir 18.592  22.362  (3.770) -16,9% 
Vaxtaberandi skammtímaskuldir 2.957  442  2.515 569,0% 
Skuldir við lánastofnanir  601  1.273  (672) -52,8% 
Aðrar skammtímaskuldir 14.311  14.045  266 1,9% 
Skuldir samtals 36.461  38.122  (1.661) -4,4% 
        
Eigið fé og skuldir samtals 61.648  62.708  (1.060) -1,7% 

Nýting rekstrarfjármuna (í dögum)

Nyting_rekstrarfjarmuna___2021

 

Eigið fé í lok tímabilsins var 25.187 millj. kr. og eiginfjárhlutfall 40,9%. Arðsemi eigin fjár á rekstrarárinu var 10,2%. Eiginfjárhlutfall við lok síðasta rekstrarárs var 39,2% og arðsemi eigin fjár 12,6%. Félagið átti 26,4 millj. eigin hluti í lok rekstrarárs.

Heildarskuldir samstæðunnar í lok ársins voru 36.461 millj. kr. en þar af voru vaxtaberandi skuldir 12.926 millj. kr. og leiguskuldir 9.029 millj. kr. Nettó vaxtaberandi skuldir, með leiguskuldum, í lok árs voru 21.567 millj. kr. eða 2,4xEBITDA. Nettó vaxtaberandi skuldir, án leiguskulda, voru 1,4xEBITDA.

Óverðtryggður skuldabréfaflokkur, HAGA181021, að upphæð 2.500 millj. kr. er á gjalddaga í október 2021 en unnið er að endurfjármögnun hans.

Skuldsetning með leiguskuldum (í millj. kr.)

Skuldsetning 2021

 

Eigið fé (í millj. kr.)

Eigið fé 2021

 

Handbært fé frá rekstri á árinu nam 6.627 millj. kr., samanborið við 9.828 millj. kr. á fyrra ári. Breytingu á milli ára má rekja til breytinga á rekstrartengdum eignum, en á fyrra ári var gerð breyting á uppgjörsfyrirkomulagi greiðslukorta, þar sem uppgjör frá færsluhirði fór úr því að vera mánaðarlegt í daglegt.

Fjárfestingarhreyfingar tímabilsins voru 3.591 millj. kr., samanborið við 5.221 millj. kr. á fyrra ári. Á rekstrarárinu var fjárfest í fasteign á Furuvöllum á Akureyri, þar sem verslun Hagkaups er starfrækt. Þá féllu til 2/3 hlutar framkvæmdakostnaðar við byggingu á nýju kæli- og frystivöruhúsi Aðfanga í Korngörðum sem tekið var í notkun fyrir síðustu jól. Fjárfesting í áhöldum og innréttingum fyrir 2.040 millj. kr. var að stærstum hluta vegna endurnýjunar Bónus og Hagkaupsverslana auk innréttinga og tækja í nýtt kæli- og frystivöruhús.

Fjármögnunarhreyfingar tímabilsins voru 4.880 millj. kr., samanborið við 3.111 millj. kr. á fyrra ári. Ekki var greiddur arður til hluthafa á árinu, vegna síðastliðins rekstrarárs, en á fyrra ári var arðgreiðsla að fjárhæð 1.159 millj. kr. Keypt eigin bréf á rekstrarárinu námu 1920 millj. kr.

Sjóðsteymisyfirlit (í millj. kr.)

Sjóðstreymisyfirlit 2021

 

Helstu lykiltölur má finna hér.